logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Group and rhesus identity of the blood of healthy and cerebral palsy children in the population of the Rostov region

[Original research] [Pediatrics]
Vladimir Tupikov; Viktor Shamik;

In order to investigate possible correlations of blood group and Rh factor with susceptibility to cerebral palsy and the risk of its occurrence, we examined data on group and Rh blood types (markers) of 3069 people, divided into 4 groups (children with cerebral palsy and their parents, healthy children and their parents). There is good evidence of a significant prevalence of A (II) Rhesus + (positive) blood group in children with cerebral palsy, as well as the significant effect of group and Rh blood type on the incidence of cerebral palsy. The risk of infantile cerebral palsy among the holders of the phenotype A (II) Rh + of the blood group and a gene p (A) 1.2 – 2.5 times exceeds the risk of the holders of other groups and genes of blood. These data point to the involvement of genetic and hereditary factors in the etiopathogenesis of infantile cerebral palsy and can be used for medical and genetic counseling, early formation and monitoring of children at risk for infantile cerebral palsy, planning of preventive, diagnostic and therapeutic measures.

Download

References:
1. Altukhov Yu.P., Kurbatova O.L., Botvinyev O.K. i dr. Genetika. – Genetics. 1981;17(5):920.
2. Bubnov Yu.I., Bulanov A.T. Genetika. – Genetics. 1974;10(1):173-175.
3. Bubnov Yu.I., Koptyaeva I.S. Genetika. – Genetics. 1977;13(9):1626.
4. Donskov S.I. Gematologiya i transfuziologiya. – Hematology and Transfusiology. 2001;46(5):32-33.
5. Zheltikov A.A. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnology. – Bulletin of New Medical Technologies. 2000;VII(3-4):78-80.
6. Zhiburt Ye.B., Shikhverdiyev N.N., Nasretdinova Z.M. i dr. Gematologiya i transfuziologiya. – Hematology and Transfusiology. 1999;44(6):15-17.
7. Zabolevayemost detskogo naseleniya Rostovskoy oblasti 2005–2006 gody: statisticheskiye materialy. Rostov-n/D; 2007. Р.35-36.
8. Zaytsev V.M., Liflyandsky V.G., Markin V.I. Prikladnaya meditsinskaya statistika. SPb.: «FOLIANT»; 2003. 432 р.
9. Ikramova N.T., Akbarova N.A., Novodomskaya E.N. et al. Klinicheskaya nevrologiya Uzbekistana. 1976;4:91-93.
10. Kurbatova O.L., Botvinyev O.K., Altukhov Yu.P. Genetika. – Genetics. 1984;X(4):691-701.
11. Shabalin V.N. Matematicheskiye podkhody v izuchenii genetiki multifaktorialnykh zabolevany. M.; 1994. 70 р.
12. Mutovin G.R. Osnovy klinicheskoy genetiki. M: «Vysshaya shkola»; 2001. 234 р.
13. Neretin V.Ya., Agafonov B.V., Gekht B.M. i dr. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii. – Journal of Neurology and Psychiatry. 2000;100(5):61-62.
14. Prokop O., Gyoller V. Gruppy krovi cheloveka. M.: «Meditsina»; 1991. 512 р.
15. Rudometov Yu.P., Umansky K.G., Ashmarina Ye.E. i dr. Zhurnal nevropatologii i psikhiatrii. – Journal of Neurology and Psychiatry. 1981;81(2):18-21.
16. Tupikov V.A., Tupikova Ye.G. Sb. nauch. statey V Kongressa khirurgicheskikh obshchestv. Rostov-n/D; 2006. Р.118-119.
17. Efroimson V.P. Vvedeniye v meditsinskuyu genetiku. M.: «Meditsina»; 1968. 396 р.
18. Cavalli-Sforza L.L., Bodmer W.F. The genetics of human populations. San Francisco: «W.H. Freeman and Co.»; 1971. 965 p.
19. Sherry C.J., Baker D. Experiential. 1982;38(3):323.
20. Vogel F. Ann Human Genet. 1970;22(4):467.

Keywords: blood group, infantile cerebral palsy


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy