logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

The problems of medico -social and rehabilitation services to children with disabilities

[Social medicine and public health service]
Valentina Savchenko; Natalia Mayatskaya; Margarita Gevandova;

An analysis of the degree of satisfaction with the quality of medical and rehabilitation aid to children with disabilities is presented; problems of parents’ needs arising in obtaining of medical and social aid are revealed.

Download

References:
1. Dolotova N. V., Filkina O. M., Ilyin A. G., Nazarov S. B., Vorobyeva Ye. A., Gordeyeva N. V., Kudryashova I. L. Problemy sotsialnoy gigiyeny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny. – Problems of Social Hygiene, health and medical history. 2013;5:16-18.
2. Mayatskaya N. K., Savchenko V. V., Chubova A. Yu. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya . – Modern problems of science and education. 2015;3:514.
3. Pavlovskaya O. G. Rossyskaya akademiya meditsinskikh nauk. Byulleten Natsionalnogo nauchno-issledovatelskogo instituta obshchestvennogo zdorovya. – Russian Academy of Medical Sciences. Bulletin of the National Research Institute of Public Health. 2013;1:269-272.
4. Starshinova A. V., Gogoleva Ye. A. Diskussiya. – Discussion. 2015;5(57):103-110.

Keywords: disabled children, rehabilitation, medical and social assistance, parents of children with disabilities


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy