logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Stature characteristics of children and adolescents aged 0-17 years in Stavropol

[Abstracts]
Natalya Zarytovskaya; Angelina Kalmykova; Maria Popova;

Download

References:
1. Davydenko L.A. Rossysky pediatrichesky zhurnal – Russian Journal of Pediatrics. 2004;3:52-54.
2. Evsigneyeva Yu.V., Kalmykova A.S., Zarytovskaya N.V., Tkacheva N.V. Gigiyena i sanitariya. – Hygiene and sanitary. 2004;3:55-57.
3. Zaytsev V.M., Liflyandsky V.G., Marinkin V.I. Prikladnaya meditsinskaya statistika. SPb.; 2003. 432 р.
4. Ilyin A.G., Zvezdina I.V., Elyanov M.M. i dr. Gigiyena i sanitariya. – Hygiene and sanitary. 2000;1:59-62.
5. Mazurin A.V., Vorontsov I.M. Propedevtika detskikh bolezney. SPb.: «IKF. Foliant»; 2010. 83 р.

Keywords: stature, preschool age, school age


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy