logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Influence of derivatives of 4-oxo-pyrimidine on the behavior of male rats at multiparameter testing

[Abstracts]
Eleonora Manvelyan; Valeria Sysa;

description

Download

References:
1. Kodonidi I. P., Bandura A. F., Manvelyan E. A., Sysa V. Yu., Sochnev V. S., Smirnova L. P., Oganesyan E. T., Savenko I. A., Sergiyenko A. V., Arlt A. V., Ivashev M. N. Mezhdunarodny zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniya. – International jornal of experimental education. 2013;11:153-154.
2. Manvelyan E. A., Baturin V. A., Anisimova N. A. – Eksperimentalnaya I klinicheskaya farmakologiya. – Experimental and clinical pharmacology. 2013;4:7-10.
3. Manvelyan E. A., Sysa V. Yu., Kodonidi I. P., Oganesyan E. T. Vliyaniye proizvodnykh 4-okso-pirimidina na povedeniye samtsov krys v usloviyakh konfliktnoy situatsii. Innovatsii v sovremennoy farmakologii: mater. IV syezda farmakologov Rossii. Moskva: «Folium»; 2012. P. 220.
4. Sysa V. Yu., Manvelyan E. A., Oganesyan E. T., Kodonidi I. P., Agadzhanyan A. M., Korsun T. A., Makeyeva A. P. Otsenka antidepressivnogo deystviya biologicheski aktivnykh soyedineny – proizvodnykh 4-okso-pirimidina. Fiziologicheskiye problemy adaptatsii: sb. nauch. statey. Stavropol: SKFU; 2013. P. 222-224.
5. Filimonov D. A. Rossysky khimichesky zhurnal. – Russian chemical journal. 2006;50(2):66-75.

Keywords: derivatives of 4-oxo-pyrimidine; sedative, activating, anxiolytic effect; multiparameter testing


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy