logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Reconstruction of mandible volume defects with the implant-endoprosthesis

[Stomatology]
Sergey Sirak; Alexandr Sletov; Andrei Elizarov; Teya Mebonia; Armenak Arutyunov;

The article presents the results of development work on creation and clinical implementation of the implant-endoprosthesis for replacement of the mandible bone defects. As a result of clinical appli­cation of the implant-endoprosthesis it was noted that the developed construction provides optimum adaptation to the implant elements and muscle-tendon structures and stimulates early morpho-functional activity of the tissues in the defected area. The implant-prosthesis provides a complete reconstruction of the shape of the volume bone defect of the lower jaw, a stable implant-prosthe­sis connection with healthy tissues, which helps to achieve a positive result in the volume operations in 96.2 % of cases.

Download

References:
1. Grigoryants L. A., Gerchikov L. N., Sirak S. V. i
dr. Stomatologiya dlya vsekh. – Dentistry for all.
2006;2:14-16.
2. Grigoryants L. A., Sirak S. V., Budzinsky N. E. Klinicheskaya
stomatologiya. – Сlinical Dentistry. 2006;1:46-51.
3. Grigoryants L. A., Sirak S. V., Fedurchenko A. V. i dr. Sposob
operativnogo dostupa k nizhnechelyustnomu kanalu.
– Patent na izobreteniye RUS 2326619 ot 09.01.2007.
4. Implantat-endoprotez dlya zameshcheniya obyemnogo
kostnogo defekta nizhney chelyusti / S. V. Sirak, A. A.
Sletov. – Patent RU 2491899 ot 04.05.2012.
5. Kaziyeva I. E., Sirak S. V., Zekeryaev R. S. i dr. Sovremennye
problemy nauki i obrazovaniya. – Modern problems
of science and education. 2013;3:141.
6. Korobkeyev A. A., Sirak S. V., Kopylova I. A. Meditsinsky
vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North
Caucasus. 2010;17(1):17-22.
7. Sletov A. A., Pereverzev R. V., Sirak S. V. i dr. Stomatologiya
dlya vsekh. – Dentistry for all. 2012;2:29-31.
8. Sirak S. V., Sletov A. A., Alimov A. Sh. i dr. Stomatologiya.
– Stomatology. 2008;87(2):10-14.
9. Sirak S. V., Dolgalev A. A., Sletov A. A. i dr. Institut
stomatologii. – Institute of Stomatology.
2008;2(39):84-87.
10. Sirak S. V., Kopylova I. A. Endodontiya Today. – Endodonty
Today. 2010;1:47-51.
11. Sirak S. V. Kliniko-anatomicheskoye obosnovaniye
lecheniya i profilaktiki travm nizhnealveolyarnogo nerva,
vyzvannykh vyvedeniyem plombirovochnogo materiala
v nizhnechelyustnoy kanal: Dis. … d-ra med. nauk.
Moskva; 2006. 286 р.
12. Sirak S. V., Ibragimov I. M., Kodzokov B. A. Meditsinsky
vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North
Caucasus. 2012;27(3):22-25.
13. Sirak S. V., Sletov A. A., Daguyeva M. V. i dr. Meditsinsky
vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North
Caucasus. 2011;21(1):51-54.
14. Sirak S. V., Grigoryants L. A. Klinicheskaya stomatologiya.
– Сlinical Dentistry. 2006;1:52-57.
15. Roginsky V. V., Yevseyev A. V., Kotsyuba Ye. V. i
dr. Detskaya stomatologiya. – Pediatric Dentistry.
2000;3-4:92-95.
16. Patent RU 2285500, MPK A61F2/28.
17. Patent RU 2265417, MPK A61F2/28.
18. Patent RU 2164391, MPK A61F2/28.

Keywords: implant, prosthesis, reconstruction, the lower jaw


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy