logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Features of the current practice of drugs prescriptions to women with mental disorders in ethnic groups in Stavropol region

[Clinical Pharmacology] [Pharmacology]
Eleonora Manvelyan; Svetlana Stepanian; Mikael Manvelyan;

The peculiarities of the current practice of prescribing medicines for women with depressive disorders in five large ethnic groups of the population of the Stavropol Territory are established. 197 medical histories of patients of a psychiatric hospital with depressive disorders were studied: Slavs (n = 70), Armenian women (n = 36), Nogay women (n = 34), Karachay women (n = 30), Turkmen women (n = 30). The frequency and structure of drug group prescriptions (%) were analyzed; the number of drug prescriptions, including the average number per patient; spectrum of the means used from the analyzed drug group. It is shown that the broadest range of medicines was administered to Slavs; comparatively less – to Karachay women, Armenians, even less – to Turkmen and Nogay women. At the same time, the greatest number of medicines per patient was prescribed to Slavs and Karachay women, comparatively less to Turkmen, and even less to Armenians; the least number of medicinal products was used in Nogay women.

Download

References:
1. Baturin V. A., Tsarukjan A. A. Meditsinskii vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North Caucasus. 2015;10(2):166-170.
2. Burashnikova I. S., Sychev D. A., Kazakov R. Ye. Psikhicheskoye zdorovye. – Mental health. 2016;14;11(126):46-52.
3. Kantemirova B. I. Kliniko-farmakologicheskiye podkhody k povysheniyu effektivnosti i bezopasnosti primeneniya lekarstvennykh sredstv v pediatricheskoy praktike. Volgograd; 2013. 47 p.
4. Kurbanov R. D., Zakirov N. U., Irisov D. B., Kevorkov A. G., Khusanov Sh. S. Meditsinskiye novosti. – Medical news. 2012;9:35-38.
5. Larina S. N., Ignatyev I. V., Chebyshev N. V., Ramenskaya G. V., Paskhina O. Ye. Biomeditsina. – Biomedicine. 2008;2:40-44.
6. Manvelyan E. A., Stepanyan S. A., Manvelyan M. M. Meditsinskii vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North Caucasus. 2016;11(4):593-595.
7. Mustafina O. E., Tuktarova I. A., Karimov D. D., Somova R. Sh., Nasibullin T. R. Genetika. – Genetics. 2015;51(1):109-120.
8. Romodanovsky D. P., Khapayev B. A., Ignatyev I. V., Kukes V. G., Karkishchenko V. N. Biomeditsina. – Biomedicine. 2010;2:33-37.
9. Stepanyan S. A., Manvelyan E. A., Yarovitsky V .B. Obzory po klinicheskoy farmakologii i lekarstvennoy terapii. – Surveys of clinical pharmacology and drug therapy. 2015;13:165.
10. Tsarukyan A. A. Etnicheskiye osobennosti primeneniya varfarina u zhiteley Stavropolskogo kraya: klinicheskiye i farmakogeneticheskiye aspekty. Volgograd; 2015. 23 p.
11. Chertovskikh Ya. V., Shuyev G. N., Popova N. V., Rudykh Z. A., Maksimova N. R. [et al.]. Molekulyarnaya meditsina. – Molecular Medicine. 2016;14(1):54-58.
12. Barnett J. H., Huang J., Perlis R., Young M. M., Rosenbaum J. F. [et al.]. Psychol. Med. 2011;41(8):1593-1604. doi: 10.1017/S0033291710002333
13. Crews K. R., Gaedigk A., Dunnenberger H. M., Klein T. E., Shen D. D. [et al.] Clin. Pharmacol. Ther. 2012;91(2):321- 326. doi: 10.1038/clpt.2011.287
14. Gomez A., Ingelman-Sundberg M. Clin. Pharmacol. Ther. 2009;85(4):426-430.
15. Huezo-Diaz P. P., Perroud N., Spencer E., Aitchison K. J. J. Psychopharmacol. 2012;26(3):398-407. doi: 10.1177/0269881111414451
16. Ieiri I., Higuchi S. Yakugaku Zasshi. 2009;129(2):231-235.

Keywords: psychopharmacotherapy, depression, ethnic groups; Armenians, Karachay, Nogay, Slav, Turkmen women


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy