logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

History of plague epidemics in the North Caucasus and modern epidemic potential of the natural foci of plague

[History of medicine]
Egor Kotenov; Vladimir Dubyansky; Anna Volynkina; Alexander Zaitsev; Alexandr Kulichenko; Svetlana Kravtsova;

The article is devoted to the evaluation of epidemic potential of the natural foci of plague in the North Caucasus at the present, based on historical and current data about the activity of epidemic foci and the properties of the plague microbe strains. Digitizing and georeferencing of data about the epidemic manifestations of plague in the North Caucasus in XVIII–XX centuries was performed using the Google Maps, Yandex maps. It has been noted the congruence of places of known epidemic manifestations of plague in the North Caucasus in the past, with areas of natural foci of plague. These data suggest that there is a periodic change of the variants of plague strains that circulate in the natural foci. The epidemic potential of lowland natural foci of plague in the North Caucasus remains. In order to explain the prolonged absence of the epidemic manifestations of plague in the Central Caucasus natural focus it is expediently to perform a comparative analysis of reconstructed ancient DNA with the genomes of modern strains.

Download

References:
1. Balakhonov S. V., Popova A. Y., Mishchenko A. I., Mikhailov E. P., Ezhlova E. B., Demina Y. V., Denisov A. V., Rozhdestvensky E. N., Bazarova G. K., Shchuchinov L. V., Zarubin I. V., Semenova Z. E., Madenova N. M., Dyusenbaev D. K., Yarygina M. B., Chipanin E. V., Kosilko S. A., Noskov A. K., Korzun V. M. Problemy osobo opasnykh infektsy. – Problems of Particularly Dangerous Infections. 2016;(1):55-60. doi:10.21055/0370-1069- 2016-1-55-60
2. Grigoryev M. P. Analiz populyatsionnoy struktury nositeley v Tsentralno-Kavkazskom prirodnom ochage chumy. Stavropol; 1998. 23 p.
3. Dubyansky M. A., Dubyanskaya L. D., Bogatyrev S. K. Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 1992;(9-10):42-46.
4. Dyatlov A. I., Antonenko A. D., Grizhebovsky G. M. Prirodnaya ochagovost chumy na Kavkaze. Stavropol: «Protivochumny institute»; 2001. 345 p.
5. Nayden P. E. Prirodnye ochagi chumy na Kavkaze i problema ikh ozdorovleniya. Stavropol; 1980. 60 p.
6. Onishchenko, G. G., Fedrov Yu. M., Kutyrev V. V. Prirodnye ochagi chumy Kavkaza, Prikaspiya, Sredney Azii i Sibiri. Moskva: «Meditsina: Shiko»; 2004. 191 p.
7. Cherchenko I. I., Nayden P. E., Yundin Ye. V. Nekotorye vyvody iz retrospektivnogo analiza epidemy chumy XVIII–XX vekov na Kavkaze. Osobo opasnye infektsii na Kavkaze: Tez. dokl. III nauch.-prakt. konf. protivochumnykh uchrezhdeny Kavkaza po prirodnoy ochagovosti, epidemiologii i profilaktike osobo opasnykh infektsy. Stavropol; 1974. Vyp. I. Р. 67-70.
8. Frith J. J. Military Veterans’Health. 2012;20(3):13-16.
9. Spyrou M. A., Tukhabtova R. I., Feldman M. Cell. Host. Microbe. 2016;19:874-881.

Keywords: plague, epidemic potential, natural foci, history


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy