logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Arterial hypertension among young people (18–27 years ) with connective tissue dysplasia: prevalence of behavioral factors cardio vascular risk

[CTD in adults]
Marina Shupina; Galina Nechaeva; Ekaterina Loginova;

The article presents negative dynamics of behavioral cardiovascular risk factors in young adults aged 18–27 years with the connective tissue dysplasia justifying the implementation of risk factors and hypertension monitoring in the above population of a large industrial center.

Download

References:
1. Russian clinical guidelines diagnosis and treatment of hypertension. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika. – Cardiovascular therapy and prevention. 2008;7-6:32.
2. Gladkikh N. N., Yagoda A. V. Rossysky kardiologichesky zhurnal. – Ross. kardiol. zhurn. 2007;2:61-65.
3. Kargapolova M. P., Sorokin A. V. Regionarnoye krovoobrashcheniye i mikrotsirkulyatsiya. – Regional circulation and microcirculation. 2012;2:28-36.
4. Martynov A. I., Nikolin O. P., Akatova Ye. V. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika. – Cardiovascular therapy and prevention. 2009; 8:9-12.
5. Russian clinical guidelines. Nasledstvennye narusheniya soyedinitelnoy tkani. 2012. 49 р.
6. Dalmatov V. V., Gotvald R. N., Stasenko V. L. Primeneniye metodov matematicheskoy statistiki pri provedenii epidemiologicheskogo analiza. Omsk; 2002. 68 р.
7. Martynov A. I., Stepura O. B., Ostroumova O. D. Shmyrev V. I, Andreyeva N. Ya., Kurilchenko D. S. Terapevt. arkh. – Therapeutic archives. 2000;4:34-40.
8. Shupina M. I., Turchaninov D. V. Sibirsky meditsinsky zhurnal. – Siberian Medical Journal. 2011;26(3-2):152- 156.
9. Yerofeyev Yu. V., Novikov A. I., Turchaninov D. V., Usko P. A. Epidemiologichesky podkhod k otsenke zdorovya selskogo naseleniya. M.: «Meditsinskaya kniga»; 2005. 334 р.

Keywords: arterial hypertension, connective tissue dysplasia, behavioral risk factors, young age


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy