logo
Medical news
of the North Caucasus
Scientific journal
Mass media registration certificate dated December 7, 2006.
Series ПИ #ФС 77-26521.
Federal service for surveillance over non-violation of the legislation in the sphere of mass communications and protection of cultural heritage.
ISSN 2073-8137
rus
русский
eng
english

Site searchCorrespondence address
310 Mira Street, Stavropol, Russia, 355017

Tel
+7 8652 352524; +7 8652 353229.

Fax
+7 8652 352524.

E-mail
medvestnik@stgmu.ru

Comparative characteristics of the modern parameters of heart coronary bed without violation of coronary circulation and myocardial in farction

[Morphology]
Oxana Lezhnina; Alexandr Korobkeev;

Subepicardial branchings of right coronary artery were studied in 35 hearts as well as 40 lifetime coronarographies in the elderly with the left variant of coronary branchings in norm and in myocardial infarction. Comparative characteristics of modern morphological and functional parameters of subepicardial arterial bed of the heart in elderly people with the left variant of coronary branchings without circulatory disorders in the coronary arteries and in myocardial infarction are represented.

Download

References:
1. Glants S. Mediko-biologicheskaya statistika. M.: «Praktika»; 1998. 459 р.
2. Korobkeyev A. A., Nikolenko N. V., Lezhnina O. Yu., Astakhova O. N., Neyzhmak N. V., Galeysya Ye. N. Morfofunktsionalnaya organizatsiya venoznogo subepikardialnogo rusla serdtsa cheloveka v vozrastnom aspekte. Stavropol; 2012. 176 р.
3. Korobkeyev A. A., Neyzhmak N. V., Lezhnina O. Yu., Botasheva M.D., Fedko I.I. Morfologiya. – Morphology. 2012;141(3):83.
4. Kosarev V. V., Babanov S. A., Astakhova A. V. Farmakologiya i lekarstvennaya terapiya. M.: «Eksmo»; 2009. 458 р.
5. Kryukov N. N., Kachkovsky M. A. Spravochnik terapevta. Rostov-na-Donu:Feniks; 2011. 446 р.
6. Lezhnina O. Yu., Korobkeyev A. A., Buzarova O. A. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnology. – Journal of new medical technologies. 2013;XX(2):105-107.
7. Lezhnina O. Yu., Korobkeyev А. А., Alysheva Ye. V., Monastyrskaya I. A. Angioarkhitektonika subepikardialnogo arterialnogo rusla serdtsa cheloveka. Mater. XIV Syezda kardiologov I kardiokhirurgov Yuzhnogo federalnogo okruga. Sochi; 2015. Р. 77-79.
8. Lezhnina O. Yu., Korobkeyev A. A. Meditsinsii Vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North Caucasus. 2015;10(1):88-91.
9. Lezhnina O. Yu., Korobkeyev A. A., Fedko I. I. Astrakhansky meditsinsky zhurnal. – Astrakhan Medical Journal. 2012;4:166-168.
10. Lezhnina O. Yu., Korobkeyev A. A., Alysheva Ye. V., Chagarova K.D. Morfologiya. – Morphology. 2014;145(3):102.
11. Fedko I. I., Lezhnina O. Yu., Korobkeyev A. A. Meditsinsii Vestnik Severnogo Kavkaza. – Medical News of North Caucasus. 2013;8(2):60-62.
12. Shalnova S. A., Deyev A. D. Terapevtichesky arkhiv. – Therapeutic Archives. 2011;1:7-12.
13. Fragasso G., Platty P. M., Monti L. Am. Heart J. 2003;146:18-22.
14. Roger V. L., Go A. S., Lloyd-Jones D. M. Circulation. 2012;124:2-220.

Keywords: right coronary artery, morphological and functional parameters, myocardial infarction, left variant of coronary branchings, elderly age


Founders:
Stavropol State Medical Academy
Pyatigorsk State Research Institute of Balneotherapeutics
Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy